Roodzant Training Coaching & Advies – Algemene Inschrijvings- en Betalingsvoorwaarden AVW01012021

Definities

Deelnemer: de natuurlijke persoon of rechtsperoon die handelt in de uitvoering van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van aanbieder wenst af te nemen/afneemt en door Roodzant Training, Coaching & Advies is aangewezen als deelnemer van een (coach-)programma, training, workshop of event

Partner: een door deelnemer aangebrachte c.q. aangewezen extra deelnemer die tegen een gereduceerd tarief kan deelnemen aan de (coach-) (coach-)programma’s dan wel trainingen, workshops en/of events van Roodzant Training, Coaching & Advies .

Diensten: de door Roodzant Training, Coaching & Advies aan deelnemer te leveren of geleverde diensten, zoals training, coaching en advies

Programma: een door Roodzant Training, Coaching & Advies traject met verschillende onderdelen, zoals training- en/of coaching en/of maatwerk advies, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in informatiemateriaal van Roodzant Training, Coaching & Advies

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere levering van producten en diensten van Roodzant Training, Coaching & Advies aan deelnemers en partners, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle handelingen die daarmee verband houden, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een aanbod, met uitsluiting van voorwaarden van derden.

Andere algemene voorwaarden, inclusief die van de deelnemer en/of partner, zijn nadrukkelijk verworpen en uitgesloten.

Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.

Wijzigingen van een aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

Door aanmelding en betaling van deelnamegelden voor een (coach-) programma, training, workshop en/of event van Roodzant Training, Coaching & Advies, zowel online als offline, ga je akkoord met de Algemene Inschrijving- en Betalingsvoorwaarden Roodzant Training, Coaching & Advies.

Vertrouwelijkheid

Roodzant Training, Coaching & Advies zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van uitvoering van de (coach-)(coach-)programma’s, trainingen, workshops en/of events heeft ontvangen, tenzij anders overeengekomen. Zowel Roodzant Training, Coaching & Advies als de deelnemer zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van uitvoering van de (coach-)(coach-)programma’s, trainingen, workshops en/of events hebben verkregen.

Roodzant Training, Coaching & Advies behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van overeengekomen samenwerking met de deelnemer als strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Roodzant Training, Coaching & Advies ontwikkelde (coach-)(coach-)programma’s, trainingen, workshops en/of events, documenten, brochures, hand-outs, presentaties, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/websites van Roodzant Training, Coaching & Advies, nieuwsbrieven, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomt uit de werkzaamheden van Roodzant Training, Coaching & Advies, zijn exclusief in handen van Roodzant Training, Coaching & Advies.

Een overeengekomen samenwerking door middel van een overeenkomst brengt hier geen verandering in.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roodzant Training, Coaching & Advies, is het niet toegestaan om enige vorm van materiaal of informatie zoals hierboven genoemd, geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen vergoeding.

Het is niet toegestaan om enige aanduiding met betrekking tot rechten uit door Roodzant Training, Coaching & Advies aangeleverde informatie en/of materiaal te verwijderen of te wijzigen.

  1. (Coach-) Programma – online & offline
  2. Training, workshop en event


1 (Coach-)Programma – online & offline

1.1 Deelname
De overeenkomst voor het volgen van een (coach-)programma is tot stand gekomen nadat je hebt aangemeld via de daartoe aangeboden procedure en de deelnamegelden volledig hebt betaald. Je deelnameplaats is pas gereserveerd wanneer het volledig ingevulde aanmeldformulier is ontvangen en wanneer betaling van het niet-restitueerbare bedrag heeft plaatsgevonden. Alleen een email, voicemailbericht of het invullen van de (NAW) gegevens op het aanmeldformulier garandeert dus geen deelnameplaats.

1.2 Prijzen
De prijzen die door Roodzant Training, Coaching & Advies zijn opgenomen in het informatiemateriaal en/of op de websites, zijn bindend. De door Roodzant Training, Coaching & Advies aangegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is aangegeven. Reis,- en of verblijfkosten die verband houden met het volgen van onderdelen van het programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een (coach-) programma.

1.3 Betalingen & facturering
Je dient vooraf te betalen voor de levering van diensten. Het volledige investeringsbedrag inclusief BTW dient voor de start van het (coach-)programma te zijn voldaan op de aangegeven betaaldata en binnen de aangegeven betaaltermijn. Je kunt je betalingsverplichting niet opschorten, ook niet in geval van klachten. In geval van betaling in termijnen, dien je de vooraf overeengekomen termijnbetalingen op tijd te hebben voldaan op de aangegeven data. Wanneer dit niet heeft plaatsgevonden kan de uitsluiting van deelname alsnog plaatsvinden totdat je de achterstallige termijnbetalingen voldaan hebt.

Je dient betalingen binnen de aangegeven betalingstermijn over te maken op rekeningnummer NL89INGB 0002 9196 70 tnv Roodzant Training, Coaching & Advies te Utrecht.

Roodzant Training, Coaching & Advies stuurt je facturen van het af te nemen (coach-)programma en doet dit digitaal via email op het door jou aangegeven e-mailadres.

Als betalingstermijn geldt standaard een termijn van 14 werkdagen, tenzij anders aangegeven. Facturen dienen voldaan te zijn binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn.

1.4 Niet-restitueerbaar bedrag
Een deel van de investering die gedaan wordt om deel te kunnen nemen aan de (coach-)programma’s van Roodzant Training, Coaching & Advies, betreft een niet-restitueerbaar bedrag. Door betaling van dit bedrag, ben je gegarandeerd van een deelnameplaats. Na inschrijving en betaling is restitutie van het reeds betaalde niet-restitueerbare bedrag niet meer mogelijk.

In het geval van aanmelding voor een online programma is vanaf de dag waarop toegang gegeven wordt tot de online leeromgeving met content, geen restitutie van deelnamegelden meer mogelijk. Ook niet in het geval er door aantoonbare overmacht en/of ziekte niet deelgenomen kan worden aan het online programma.

1.5 Termijnbetalingen
Voor deelname aan de (coach-)programma’s van Roodzant Training, Coaching & Advies, behoort betaling in termijnen van het investeringsbedrag tot de mogelijkheden. Voorwaarden hierbij is dat betaling van het volledige investeringsbedrag heeft plaatsgevonden voordat het (coach-)programma waaraan je deelneemt, ten einde is gekomen. Het niet-restitueerbare bedrag is een onderdeel van de termijnbetalingen wanneer je je inschrijft voor een (coach-) programma. Na inschrijving en betaling is restitutie van het reeds betaalde niet-restitueerbare bedrag niet meer mogelijk.

1.6 Deelname aan (coach-)programma’s
Je dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Roodzant Training, Coaching & Advies gevraagde en/of voor het (coach-)programma benodigde essentiële informatie.

Ook voor een eventuele partner die je aanbrengt, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

De onderdelen van het (coach-)programma waaraan je deelneemt, dien je te doorlopen binnen de periode die is aangegeven in het informatiemateriaal over het (coach-)programma.

1.7 Uitvoering van (coach-)programma’s
Roodzant Training, Coaching & Advies kan te allen tijde de inhoud van een (coach-)programma tussentijds wijzigen wanneer zij van mening is dat de kwaliteit hiermee verbetert. Roodzant Training, Coaching & Advies kan te allen tijde de groepsgrootte bepalen of bijstellen ten aanzien van trainingen en coachsessies in een programma. Ook kan Roodzant Training, Coaching & Advies de planning van onderdelen van een (coach-)programma ten aanzien van plaats en/of tijd te allen tijden tussentijds wijzigen. Roodzant Training, Coaching & Advies is te allen tijde vrij om te bepalen welke docent/trainer/coach een training of coaching zal geven en hier eventueel tussentijds wijzigingen in doorvoeren. Roodzant Training, Coaching & Advies mag te allen tijde tussentijds de deelname van een deelnemer en/of partner stopzetten. Deze wordt hier schriftelijk van op de hoogte gebracht, zonder dat opgave van redenen verplicht is. Betalingsverplichtingen vervallen daarmee en reeds voldane betalingen worden naar rato van nog niet ontvangen prestaties gerestitueerd.

Roodzant Training, Coaching & Advies kan te allen tijde, zonder opgave van redenen, een programma tussentijds annuleren. Je hebt in dat geval recht op terugbetaling van de door jou betaalde bedragen onder aftrek van verschuldigde bedragen voor inmiddels geleverde prestaties door Roodzant Training, Coaching & Advies.

Roodzant Training, Coaching & Advies spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop Roodzant Training, Coaching & Advies geen invloed heeft. Roodzant Training, Coaching & Advies verstrekt zodoende geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichte werkzaamheden.

1.8 100% tevredenheid-garantieregeling
Roodzant Training, Coaching & Advies biedt je de 100% tevredenheid-garantieregeling aan op haar (coach-)(coach-)programma’s. Dit houdt in dat wanneer het programma niet 100% aan je verwachtingen voldoet, je je aan het begin van de lunch op de eerste live trainingsdag bij Carolien kunt melden. Op deze wijze kan je jouw deelname direct stopzetten en krijg je – na inlevering van alle cursusmaterialen- het volledige bedrag onvoorwaardelijk teruggestort behoudens het niet-restitueerbare bedrag.

1.8 Speciale aanbiedingen en uitnodigingen
Speciale aanbiedingen en uitnodigingen voor deelname aan (coach-)programma’s vinden alleen plaats op initiatief van Roodzant Training, Coaching & Advies. Geldigheid hiervan wordt gecommuniceerd wanneer het speciale aanbod of uitnodiging wordt gedaan. Wanneer dit er geen geldigheidsdatum genoemd wordt bij het speciale aanbod of de uitnodiging, dan verloopt deze na 7 dagen. 

1.9 Verplaatsing
In het geval dat je verhinderd bent voor (een deel van) het (coach-)programma waarvoor je je hebt ingeschreven, dan is er in principe geen mogelijkheid om deelname te verplaatsen naar een volgende editie van het (coach-)programma. In overleg kan worden afgestemd of deelname aan het betreffende onderdeel in een volgende editie, waarde toevoegt dan wel mogelijk is binnen de planning van Roodzant Training, Coaching & Advies.

Bij verplaatsing meer dan 60 dagen voor aanvang van het (coach-)programma, zal in onderling overleg bekeken worden of deelname aan een volgende editie wenselijk/meer passend is. Restitutie van het reeds betaalde niet-restitueerbare bedrag is niet meer mogelijk.

Bij verplaatsing binnen 60 vóór aanvang van het (coach-)programma is verplaatsing niet meer mogelijk. Restitutie van het reeds betaalde niet-restitueerbare bedrag niet meer mogelijk, ook niet wanneer er sprake is van aantoonbare overmacht en/of ziekte. Er vind geen restitutie plaats van reeds betaalde deelnamegelden, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht en/of ziekte.

Verplaatsing van geplande 1-op-1 gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Roodzant Training, Coaching & Advies. Je kunt gemiste gesprekken niet inhalen; dit leidt niet tot een wijziging /  vermindering van je (betalings-) verplichtingen.

1.9 Annulering
Je kunt je inschrijving voor / deelname aan (coach-)programma’s annuleren. Dit doe je door middel van een aangetekende brief naar het adres van Roodzant Training, Coaching & Advies zoals genoemd op de websites van Roodzant Training, Coaching & Advies. Wanneer je jouw inschrijving voor / deelname aan (coach-)programma’s annuleert, is Roodzant Training, Coaching & Advies niet verplicht tot restitutie van de door jou betaalde bedragen. Daarbij ben je, in geval van overeengekomen betaling in termijnen, verplicht om de nog uitstaande termijnbetalingen te voldoen.

1.10 Tussentijdse beëindiging
Teruggave van (een gedeelte van) het deelnamebedrag is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van een (coach-), het gevolg is van ernstige ziekte of een calamiteit. Roodzant Training, Coaching & Advies  behoudt zich het recht voor om je schriftelijk bewijs daarvoor te vragen.

1.11 Doorgang trainingsdagen
Roodzant Training, Coaching & Advies behoudt zich het recht voor om een (coach-)programma te laten vervallen bij een – naar het oordeel van Roodzant Training, Coaching & Advies – te gering aantal deelnemers voor aanvang van een programma.  Annuleren door Roodzant Training, Coaching & Advies in verband met onvoldoende deelname of overmacht, leidt tot teruggave van 100 % van deelnamekosten, inclusief het niet-restitueerbare bedrag. In overleg is als alternatief verplaatsing van deelname naar een volgende editie van het programma mogelijk.

1.12 Overig
Door inschrijving en betaling van deelnamegelden voor een (coach-)programma van Roodzant Training, Coaching & Advies, ga je  akkoord met de Algemene Inschrijving- en Betalingsvoorwaarden van Roodzant Training, Coaching & Advies.

2 Training, workshop en event

1.1 Deelname
De overeenkomst voor het volgen van een training, workshop en/of event komt tot stand doordat je je via de daartoe aangeboden manier aanmeldt voor deelname en deelnamegelden voldaan zijn, of door digitale aanmelding door deelnemer gevolgd door een schriftelijke bevestiging van deelname door Roodzant Training, Coaching & Advies. Je deelnameplaats is pas gereserveerd wanneer betaling van het investeringsbedrag heeft plaatsgevonden. Alleen een email, voicemailbericht of het doorgeven van (NAW) gegevens garandeert dus geen deelnameplaats.

1.2 Prijzen
De prijzen door Roodzant Training, Coaching & Advies opgenomen in het informatiemateriaal en op de websites, zijn bindend. De door Roodzant Training, Coaching & Advies aangegeven prijzen zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld. Reis,- en/of verblijfkosten die verband houden met het volgen van (onderdelen van) de training, workshop en/of het event op locatie en kosten van aanbevolen literatuur, zijn niet inbegrepen in de prijzen van de training, workshop en/of het event.

1.3 Betalingen
Je dient vooraf te betalen voor levering van diensten. Het volledige investeringsbedrag dient voor de start van de training, workshop of het event te zijn voldaan. Je kunt je betalingsverplichting niet opschorten, ook niet in geval van klachten. In geval van betaling in termijnen, dien je de vooraf overeengekomen termijnbetalingen tijdig voldaan te hebben op de aangegeven data. Wanneer dit niet heeft plaatsgevonden, kun je alsnog uitgesloten worden van deelname totdat de achterstallige termijnbetalingen voldaan zijn. Betalingen dien je binnen de aangegeven betalingstermijn overgemaakt te hebben op rekeningnummer NL89INGB 0002 9196 70 tnv Roodzant Training, Coaching & Advies te Utrecht.

Roodzant Training, Coaching & Advies stuurt je facturen van de af te nemen training, workshop en/of event en doet dit digitaal via email op het door jou aangegeven e-mailadres.

Als betalingstermijn geldt standaard een termijn van 14 werkdagen, tenzij anders aangegeven. Facturen dienen voldaan te zijn binnen de op de factuur genoemde betalingstermijn.

1.4 Niet-restitueerbaar bedrag
Een deel van de investering die gedaan wordt om deel te kunnen nemen aan de trainingen, workshops en events van Roodzant Training, Coaching & Advies, betreft een niet-restitueerbaar bedrag. Door middel van betaling van dit bedrag, ben je gegarandeerd van een deelnameplaats. Na inschrijving en betaling is restitutie van het reeds betaalde niet-restitueerbare bedrag niet meer mogelijk.

In het geval van aanmelding voor een online training, workshop en/of event, is vanaf de dag waarop toegang gegeven wordt tot de online leeromgeving met content, geen restitutie van deelnamegelden meer mogelijk. Ook niet in het geval er door aantoonbare overmacht en/of ziekte niet deelgenomen kan worden aan het online programma.

1.5 Termijnbetalingen
Betaling in termijnen is mogelijk vanaf investeringsbedragen van EUR 1.000,- exclusief BTW en wanneer een redelijke spreiding van betalingen kan plaatsvinden voordat de training, workshop of het event plaatsvindt. Uitgangspunt hierbij is te allen tijde dat betaling van het volledige investeringsbedrag heeft plaatsgevonden voordat de training, workshop of het event plaatsvindt. Het niet-restitueerbare bedrag is een onderdeel van de termijnbetalingen wanneer het inschrijving voor trainingen, workshops of events betreft.

1.6 Deelname aan trainingen, workshops en/of events
De deelnemer dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Roodzant Training, Coaching & Advies gevraagde voor de trainingen, workshops en/of events benodigde essentiële informatie. De onderdelen van de training, workshop en/of het event waaraan deelnemer deelneemt, dienen te worden doorlopen binnen de periode die is aangegeven in het informatiemateriaal over de training, workshop en/of het event.

1.7 Uitvoering van trainingen, workshops en/of events
Roodzant Training, Coaching & Advies kan te allen tijde de inhoud van de training, workshop en/of het event tussentijds wijzigen wanneer zij van mening is dat de kwaliteit hiermee verbetert. Roodzant Training, Coaching & Advies kan te allen tijde de groepsgrootte bepalen of bijstellen ten aanzien van trainingen, workshops en/of events. Ook kan Roodzant Training, Coaching & Advies de planning van onderdelen van trainingen, workshops en/of events ten aanzien van plaats en/of tijd te allen tijden tussentijds wijzigen. Roodzant Training, Coaching & Advies is te allen tijde vrij om te bepalen welke docent/trainer/coach een training, workshop en/of event zal geven en hier eventueel tussentijds wijzigingen in doorvoeren. Roodzant Training, Coaching & Advies mag te allen tijde tussentijds de deelname van een deelnemer en/of partner stopzetten. Deze wordt hier schriftelijk van op de hoogte gebracht, zonder dat opgave van redenen verplicht is. Betalingsverplichtingen vervallen daarmee en reeds voldane betalingen worden naar rato van nog niet geleverde diensten gerestitueerd.

Roodzant Training, Coaching & Advies kan te allen tijde, zonder opgave van redenen, een training, workshop en/of event annuleren. Je hebt in dat geval recht op terugbetaling van de door jou betaalde bedragen onder aftrek van verschuldigde bedragen voor inmiddels geleverde prestaties door Roodzant Training, Coaching & Advies.

Roodzant Training, Coaching & Advies spant zich naar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop Roodzant Training, Coaching & Advies geen invloed heeft. Roodzant Training, Coaching & Advies verstrekt zodoende geen garantie met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichte werkzaamheden.

1.8 Speciale aanbiedingen en uitnodigingen
Speciale aanbiedingen en uitnodigingen voor deelname aan trainingen, workshops en events vinden alleen plaats op initiatief van Roodzant Training, Coaching & Advies. Geldigheid hiervan wordt gecommuniceerd wanneer het speciale aanbod of uitnodiging wordt gedaan. Wanneer dit er geen geldigheidsdatum genoemd wordt bij het speciale aanbod of de uitnodiging, dan verloopt deze na 7 dagen. 

1.9 Verplaatsing
In het geval dat je verhinderd bent voor de training, workshop of het event waarvoor je bent ingeschreven, dan is er de mogelijkheid om in overleg een vervangende deelnemer met dezelfde leerbehoefte door te sturen. Er vindt geen restitutie van deelnamegelden plaats.

Verplaatsing van de inschrijving voor trainingen, workshops en events doe je door middel van een bevestigde email. Het inspreken van een voicemailbericht is hierbij niet geldig.

In geval van verhinderde deelname aan een individuele training, zal in wederzijds overleg een nieuwe datum worden afgesproken. Na inschrijving en betaling is restitutie van het reeds betaalde investeringsbedrag niet meer mogelijk.

Bij verplaatsing meer dan 30 dagen voor aanvang van de training, workshop of het event, is er de mogelijkheid om deelname kosteloos te verplaatsen naar een volgende training, workshop of event met eenzelfde thema en van dezelfde prijsstelling.

Bij verplaatsing binnen 30 tot 7 voor aanvang van de training, workshop of het event, wordt € 125,- aan administratie- en locatiekosten in rekening gebracht.

Verplaatsing binnen 7 dagen vóór aanvang van de workshop, training of event, is niet meer mogelijk, tenzij er sprake is van aantoonbare overmacht en/of ziekte.

Verplaatsing van geplande 1-op-1 gesprekken die eventueel worden aangeboden als onderdeel van de trainingen, workshops en/of events, is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van Roodzant Training, Coaching & Advies. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging /  vermindering van je (betalings-) verplichtingen.

1.10 Annulering
Annulering van de inschrijving voor trainingen, workshops en events doe je door middel van een bevestigde email. Het inspreken van een voicemailbericht is hierbij niet geldig. Na inschrijving en betaling is restitutie van het reeds betaalde bedrag niet meer mogelijk.

Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de training, workshop of het event, is annulering kosteloos. Bij annulering binnen 30 voor aanvang van de training, workshop of het event, wordt € 125,- aan administratie- en locatiekosten in rekening gebracht.

In alle gevallen mag – na overleg – een vervanger met dezelfde leerbehoefte worden gestuurd.

1.11 Tussentijdse beëindiging
Teruggave van (een gedeelte van) het deelnamebedrag is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de training, workshop of het event, het gevolg is van ernstige ziekte of een calamiteit. Roodzant Training, Coaching & Advies  behoudt zich het recht voor om je schriftelijk bewijs daarvoor te vragen.

1.12 Doorgang trainingsdagen
Roodzant Training, Coaching & Advies behoudt zich het recht voor om een training, workshop en/of event te laten vervallen, indien er naar het oordeel van Roodzant Training, Coaching & Advies sprake is van te weinig aanmeldingen. Annuleren door Roodzant Training, Coaching & Advies in verband met onvoldoende deelname of overmacht, leidt tot teruggave van 100 % van deelnamekosten, inclusief het niet-restitueerbare bedrag. In overleg is als alternatief verplaatsing van deelname naar een andere training, workshop of event met eenzelfde thema en prijsstelling mogelijk.